Změny v sexuálním chování

„Většina provedených výzkumů u nás i ve světě svědčí o závažných změnách, jež se v posledních desetiletích projevují v sexuálním chování lidí v souvislosti se změnami sexuální morálky, ve spojitosti s vyrovnáváním standardů mužské a ženské role i s epidemií HIV/AIDS. Sexuální chování mládeže je odlišné od sexuálního chování předchozích generací v mnoha podstatných charakteristikách.

Na základě poznatků získaných z uvedených průzkumů sexuálního chování v posledních desetiletích lze charakterizovat některé hlavní obecné trendy v této oblasti:

1.) posouvání zahájení pohlavního života do stále nižších věkových kategorií (snižování věku koitálního debutu),
2.) současné zvyšování věku prvního sňatku,
3.) s tím související nárůst počtu sexuálních partnerů (i když některé výzkumy v evropských zemích naznačují v posledních letech u mládeže opačný trend v souvislosti s epidemií HIV/AIDS),
4.) nárůst předmanželských sexuálních zkušeností (které se stávají v podstatě univerzálními),
5.) sbližování věku prvního styku a částečně i počtu sexuálních partnerů u mužů a žen,
6.) zvyšování počtu adolescentů zahajujících pohlavní život před věkem zákonným,
7.) odpovědnější antikoncepční chování a vyšší počet pravidelných uživatelů kondomů u příslušníků mladší generace, a to jak při zahajování pohlavního života, tak i při pravidelných sexuálních stycích.

V našem století došlo pravděpodobně k největším změnám sexuální morálky a sexuálního chování lidí za posledních tisíc let. Od jeho počátku jsme svědky uvolňování spojení mezi manželstvím a sexem. Toto uvolnění v našem kulturním okruhu souvisí pravděpodobně především s rostoucí sekularizací společnosti, odklonem od striktní sexuální morálky židovsko-křesťanské náboženské tradice a současně i s překonáním tradičního modelu rodiny patriarchálního typu. Mění se model soužití mužů a žen – stále přibývá párů vychovávajících své děti mimo manželství, jednopohlavních párů, rodin pouze s jedním rodičem či dětí žijících ve dvou rodinách svých rozvedených rodičů.

Většina uvedených změn sexuálního chování se týká především žen (snižování věku prvního styku, zvýšení počtu partnerů, nárůst předmanželských sexuálních zkušeností i dívek zahajujících pohlavní život před zákonnou věkovou hranicí). Tyto skutečnosti jsou pravděpodobně odrazem měnící se ženské role v moderní společnosti, odklonu od tradičních hodnot, od společnosti centrované na rodinu ke společnosti založené spíše na individualistických hodnotách, souvisí i s vývojem ekonomiky sociálního státu a liberální vlády.“ (1)

Sexuální chování v ČR – situace a trendy

Každý den slyšíme něco o sexu. O tom, jací jsou muži zvrhlíci, o tom, jak někdo někoho znásilnil. Sex je v naší společnosti tématem, které se stabilně drží na předních příčkách popularity. Spolu s tím je sex také tématem, o kterém koluje nejvíce fám a pověr. Autoři knihy „Sexuální chování v ČR – situace a trendy“, přední čeští sexuologové Petr Weiss a Jaroslav Zvěřina, se nespokojili pouze s vágními tvrzeními a podivnými průzkumy v oblasti sexu a vytvořili první nezávislý reprezentativní výzkum sexuálního chování v ČR.

Každý má nyní možnost zjistit, jak to jsou v České republice chápána sexuální témata, jaká je situace a kam směřujeme. Údaje zjištěné dotazníkem doplňuje výklad autorů a srovnání s ostatními státy.

Komentáře